استخراج ویژگی تصاویر رنگی با استفاده از اتوماتاي سلولی فازي

چکیده:

استخراج ویژگی تصاویر یکی از عملیات مهـم در پردازش تصویر است که در مقایسه تصاویر بر اساس محتوا مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگیهاي متعددي بـراي مقایـسه محتـوایی تـصاویر بـر اساس رنگ گزارش شده است که میتوان بـه هیـستوگرام رنـگ، رنـگ غالب و بردار وابستگی رنگ اشاره نمود. این ویژگیهـا از دو جنبـه طـول بردار ویژگی و توانایی بیان محتواي تصویر از کارایی بالایی بر خـوردار نیستند. در این مقاله تیم پی سی اسکریپت ابتدا دو ویژگی جدید به نامهاي رنگ غالب فـازي و رنگ غالب فازي با در نظرگرفتن وابستگی مکـانی پیکـسلها پیـشنهاد میگردند و سپس یک ساختار مبتنی بر اتوماتـاي سـلولی فـازي بـراي استخراج این ویژگیها ارائـه مـی شـود.

ایـن موضـوع از طریـق مقایـسه تصاویر در یک پایگاه داده استاندارد با استفاده از ویژگیهاي پیـشنهادي انجام میگیرد. ویژگیهـاي پیـشنهادي از نظـر بیـان مناسـب محتـواي تصویر، نسبت به ویژگیهاي متداول از دقت بالایی برخـوردار هـستند. از سوي دیگر ویژگیهاي پیشنهادي داراي بردار ویژگی با حجم کم و هزینه محاسبه و ذخیره پایین میباشند.

 

مقدمه ای بر استخراج ویژگی تصاویر:

بازیابی تصویر از دهه 1970میلادي یک زمینه تحقیقـی فعـال بـوده است که از سوي دو گـروه تحقیقـی اصـلی مـدیریت پایگـاه داده هـا و بینایی ماشین مورد توجه قرار دارد. در گذشته شاخص گذاري تـصاویر بدلیل دو مشکل کار دستی مورد نیاز براي تفـسیر متنـی تـصاویر و برداشت متفاوت افراد از تصاویر به علـت مفهـومی بـودن حـس بینـایی انسان کاري وقت گیر و ناکارآمد بوده است. .به منظور حل این مسائل مبحث بازیابی تصویر بر اساس محتوا یا استخراج ویژگی تصاویر مطـرح شـد کـه در آن بـه جـاي تفسیر متن به صورت دستی, تصاویر بر اسـاس محتوایـشان بـه صـورت خودکار شاخص گذاري میشوند.

در استخراج ویژگی تصاویر بر اساس رنگ، بافت و شـکل بـراي شـاخص گـذاري تـصاویر اسـتفاده میگـردد. رنـگ یکـی از رسـاترین ویژگـی هـا در میـان همـه ویژگیهاي دیداري است و به طور گسترده اي در زمینه بازیـابی تـصویر در طول دهه گذشته مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت. بـه همـین جهـت توصیفگرهاي ویژگی زیادي در زمینه رنگ براي بیـان محتـواي تـصویر ارائه شده است که از آن جملـه مـیتـوان بـه هیـستوگرام رنـگ، بـردار وابستگی رنگ و رنگ غالب اشاره کرد.

 

واژه هاي کلیدي:

اتوماتاي سلولی فازي، بازیـابی تـصویر مبتنـی بـر محتوا، تصاویر رنگی، استخراج ویژگی.

 

 

 

توضیحات تکمیلی

نوع فایل

PDF

تعداد صفحات

8

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “استخراج ویژگی تصاویر رنگی با استفاده از اتوماتاي سلولی فازي”

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
  • در صورت نیاز به سفارشی سازی و تغییرات در این محصول ، لطفا از بخش پشتیبانی با ما در ارتباط باشید