موقعیت کشور ایران در تجارت الکترونیک

چكيده

موقعیت کشور ایران در تجارت الکترونیک جز مواردی است که محققان حوزه IT لازم است تا هر ساله آن را ارزیابی نمایند. در اين مقاله تیم پی سی اسکریپت تلاش دارد تا موقعيت کشور ایران در تجارت الکترونیک را بررسي كرده و عوامـل تـأثير گـذار و مـشكلات اجرايي ورود به عرصه تجارت الكترونيكي را در ايران مورد بحث قرار دهيد.

عدم بهره گيري از تجارت الكترونيكي به معنـاي كنـدي در انجام معاملات و از دست رفتن فرصتهاي لحظه اي و زودگذر در تجارت جهاني اسـت.برخـي كاشناسـان معتقدنـد كـه فنـاوري اطلاعات معاصر با اقتصاد ودانش گره خورده است و ما از يك اقتصاد سنتي بهره منديم بنابراين با ايـن اقتـصاد نمـي تـوان فنـاوري اطلاعات را در اختيار بخش خصوصي قرار داد.فناوري اطلاعات هزينه ها را كاهش مي دهد به همين منظور دولـت بـا طـرح توسـعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (تكفا) وارد عرصه صنعت فناوري اطلاعات گرديد.

در اين مقاله خواهيم ديد كه گسترش و نفوذ اينترنت طي چندين مرحله انجام ميگيرد و در حال حاضر موقعیت کشور ایران در تجارت الکترونیک در ابتداي مرحله دوم نفوذ اينترنت قرار دارد و پيداست كه فاصله زيادي تـا رسيدن به جامعه اينترنتي والكترونيكي وجود دارد به اين دليل كه در كشور ايران هنوز استفاده از اينترنت آنچنان كه بايد،متـداول نشده است.

 

مقدمه ای بر بررسی موقعیت کشور ایران در تجارت الکترونیک:

 

پيشرفت غير منتظره اينترنـت زمـاني شـروع شـد كـه بـراي اولـين بـار پـست الكترونيـك در سـال 1972بـا توسـعه فنـاوري جديــد آرپانـت مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. ايـن پديـده منجـر بـه طـرح نــسخه جديــد از پروتكــل انتقــال داده بــه نــام TCP/IPشــد. در ابتــداي دهــه 1980تجــارت الكترونيكــي بــين شــركت هــاي تجـاري توسـعه قابـل تـوجهي پيـدا كـرد. در ايـن زمـان، فنـاوري هــاي انتقــال الكترونيكــي پيــام ماننــد تبــادل الكترونيكــي داده و پـست الكترونيكـي بـه طـور وسـيعي بـين شـركت هـاي تجـاري بـه كـار گرفتـه شـد. فنـاوري هـاي انتقـال پيـام باكـاهش كــاربرد كاغــذ در فرآينــد هــاي تجــاري و افــزايش اتوماســيون، كم كم در تمامي فرآينـدهاي تجـاري سـازمان هـا نفـوذ كـرد، و بـه مـرور زمـان بـا ارتقـاي كـارايي ايـن فرآينـدها، بـه عنـوان يكـي از بخــش هــاي لاينفــك تجـــارت درآمــد. مبادلــه الكترونيكــي اطلاعــات زمينــه انتفــال الكترونيكــي اســناد تجــاري را بــراي شركت ها فراهم نمـود بـه گونـهاي كـه نيـاز بـه دخالـت انـسان در اين فرآيند به حداقل رسـيد.

 

كلمات كليدي

تجارت الكترونيك, فناوري اطلاعات و ارتباطات ,(ICT)تبادل الكترونيكي داده, پست الكترونيكي، ارائه كنندگان خـدمات
اينترنتي , بانكداري الكترونيكي ,شكبه ديتا

 

توضیحات تکمیلی

نوع فایل

PDF

تعداد صفحات

7

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “موقعیت کشور ایران در تجارت الکترونیک”

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
  • در صورت نیاز به سفارشی سازی و تغییرات در این محصول ، لطفا از بخش پشتیبانی با ما در ارتباط باشید