تجزیه و تحلیل اثرتکنیک های داده کاوی در پایگاه داده

ﭼﮑﯿﺪه

در جامعه اطلاعاتی امروز،ما شاهد رشد انفجاری مقدار اطلاعات در دسترس به صورت الکترونیکی و ذخیره شده در پایگاه داده های بزرگ هستیم.داده کاوی می تواند به کشف و استخراج دانش از انبوه داده های موجود کمک کند.داده کاوی اطلاعات با ارزشی از پایگاه داده در کنار کشف دانش و بهبود هوش کسب و کار می تواند داشته باشد.

 

در این مقاله، تیم پی سی اسکریپت دخالت و اثر تکنیک های داده کاوی در سیستم های پایگاه داده رابطه ای مورد بحث قرار میدهد و اینکه چگونه خدمات آن در پایگاه داده در دسترس هستند که ابزار ما نیاز به استفاده از آن ،با جوانب مثبت و منفی عمده در پایگاه داده های مختلف هستند.

 

توضیح مساله:

 

ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري راﯾﺎﻧﻪاي در ﺛﺒﺖ و ذﺧﯿﺮهﺳـﺎزي دادهﻫـﺎ و ﭘـﺮدازش آ ﻧﻬـﺎ ﮔـﺎﻣﯽ ﺑـﺰرگ ﺟﻬـﺖ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ . در واﻗﻊ داده ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، روﯾﺪادﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫـﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﺮدازش، ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ . از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ واژه اﻃﻼﻋـﺎت، ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﯽ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻧﺪن، ﻣﺸﺎﻫﺪه و آﻣﻮزش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ اﻃﻼق ﻣـﯽ ﺷـﻮد و در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻃﻼﻋﺎت داده ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﭘـﺮدازش ﺷـﺪه اﻧـﺪ و ﺷـﮑﻞ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﯿﻦ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ و اﻃﻼع راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد.

 

ﺧﺒـﺮي ﮐـﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯿﺸـﻮد، ﭘـﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد. داده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮدازش ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﺪﯾـﺪ آورﻧـﺪ . ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت ﯾـﮏ ﺷـﮑﺎف وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﺎ ﺣﺠﻢ داده ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد. ﻫﺮ ﭼـﻪ داده ﻫـﺎ ﺣﺠﯿﻤﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، اﯾـﻦ ﺷـﮑﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﺠﻢ داده ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ و رو ﺷﻬﺎ و اﺑﺰار ﭘـﺮدازش داده ﻫـﺎ ﮐـﺎراﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﯿﻦ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺠﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي درك اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺪون اﺑﺰار ﻫﺎي ﭘﺮ ﻗﺪرت ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ ﯾﻬـﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ درك ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﮑﯿﻪ دارﻧﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن اﺑـﺰار ﻗـﻮي ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ارزش را در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ. در واﻗﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪهي ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ داده ﻏﻨﯽ، اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

توضیحات تکمیلی

فرمت مقاله انگلیسی

journal

تعداد صفحات

6

سال انتشار

2018

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تجزیه و تحلیل اثرتکنیک های داده کاوی در پایگاه داده”

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
  • در صورت نیاز به سفارشی سازی و تغییرات در این محصول ، لطفا از بخش پشتیبانی با ما در ارتباط باشید